Trích từ Dân Chúa

ĐTC gặp cha tổng điều hành về Tông đồ Cầu nguyện

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//dtc-gap-cha-tong-dieu-hanh-ve-tong-do-cau-nguyen/