Trích từ Dân Chúa

ĐTC chủ sự kinh Truyền Tin Lễ Các Thánh hôm 1-11-2018

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-chu-su-kinh-truyen-tin-le-cac-thanh-hom-1-11-2018/