Trích từ Dân Chúa

ĐTC chia buồn về vụ đắm tàu gần Bahamas

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-chia-buon-ve-vu-dam-tau-gan-bahamas/