Trích từ Dân Chúa

ĐTC chấp thuận tính luân lý của việc cắt bỏ tử cung trong một số trường hợp

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dtc-chap-thuan-tinh-luan-ly-cua-viec-cat-bo-tu-cung-trong-mot-so-truong-hop/