Trích từ Dân Chúa

Dominicus (Đaminh), vị Thánh truyền giáo

Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long

URL: http://danchuausa.net//dominicus-daminh-vi-thanh-truyen-giao/