Trích từ Dân Chúa

Diễn Văn Đầu Năm 2018 của Đức Phanxicô với Ngoại Giao Đoàn

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//dien-van-dau-nam-2018-cua-duc-phanxico-voi-ngoai-giao-doan/