Trích từ Dân Chúa

Diễn từ của Đức Thánh Cha với phái đoàn Tin Lành Lutheran: “Xin Chúa Thánh Thần hiệp nhất những gì vẫn còn bị chia cách”

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//dien-tu-cua-duc-thanh-cha-voi-phai-doan-tin-lanh-lutheran-xin-chua-thanh-than-hiep-nhat-nhung-gi-van-con-bi-chia-cach/