Trích từ Dân Chúa

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước tổng thống, chính quyền dân sự Chí Lợi và ngoại giao đoàn ngày 16/1/2018

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//dien-tu-cua-duc-thanh-cha-truoc-tong-thong-chinh-quyen-dan-su-chi-loi-va-ngoai-giao-doan-ngay-16-1-2018/