Trích từ Dân Chúa

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Dublin

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//dien-tu-cua-duc-thanh-cha-truoc-cac-nha-lanh-dao-dan-su-va-ngoai-giao-doan-tai-lau-dai-dublin/