Trích từ Dân Chúa

ĐHY Tổng Trưởng Bộ GM kêu gọi Đức TGM Viganò hoán cải

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dhy-tong-truong-bo-gm-keu-goi-duc-tgm-vigano-hoan-cai/