Trích từ Dân Chúa

ĐHY Parolin kêu gọi các tín hữu Irak tha thứ và hòa giải

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dhy-parolin-keu-goi-cac-tin-huu-irak-tha-thu-va-hoa-giai/