Trích từ Dân Chúa

ĐGM Xuân Lộc dâng Thánh Lễ Mừng Kỷ niệm Hôn phối cho 65 cặp đôi

Nt Teresa Ngọc Lễ, OP

URL: http://danchuausa.net//dgm-xuan-loc-dang-thanh-le-mung-ky-niem-hon-phoi-cho-65-cap-doi/