Trích từ Dân Chúa

ĐGH và các nghị phụ gặp gỡ 7 ngàn người trẻ

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dgh-va-cac-nghi-phu-gap-go-7-ngan-nguoi-tre/