Trích từ Dân Chúa

ĐGH tiếp tổng tu nghị dòng Scalabriniani

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dgh-tiep-tong-tu-nghi-dong-scalabriniani/