Trích từ Dân Chúa

ĐGH tiếp 1.200 tín hữu Công Giáo Slovak Đông Phương

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dgh-tiep-1200-tin-huu-cong-giao-slovak-dong-phuong/