Trích từ Dân Chúa

ĐGH Phanxicô nói với nhóm bác sĩ Công Giáo: ‘Giáo hội vì sự sống’

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dgh-phanxico-noi-voi-nhom-bac-si-cong-giao-giao-hoi-vi-su-song/