Trích từ Dân Chúa

ĐGH kêu gọi các tôn giáo liên kết phụng sự hòa bình

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dgh-keu-goi-cac-ton-giao-lien-ket-phung-su-hoa-binh/