Trích từ Dân Chúa

ĐGH kêu gọi các linh mục giúp giới trẻ phân biện ơn gọi của họ

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dgh-keu-goi-cac-linh-muc-giup-gioi-tre-phan-bien-on-goi-cua-ho/