Trích từ Dân Chúa

ĐGH gửi sứ điệp Video mừng Giáo Hội Chính Thống Copte Ai Cập

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dgh-gui-su-diep-video-mung-giao-hoi-chinh-thong-copte-ai-cap/