Trích từ Dân Chúa

ĐGH gặp lãnh đạo Hồi Giáo Ai Cập Ahmed al-Tayeb

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dgh-gap-lanh-dao-hoi-giao-ai-cap-ahmed-altayeb/