Trích từ Dân Chúa

Đến Miến Điện, ĐGH được sắc dân thiểu số Kachin tặng cây thánh giá gỗ

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//den-mien-dien-dgh-duoc-sac-dan-thieu-so-kachin-tang-cay-thanh-gia-go/