Trích từ Dân Chúa

Để Chu Toàn Sứ Vụ Ra Đi Thâu Nạp Môn Đệ Cho Chúa

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//de-chu-toan-su-vu-ra-di-thau-nap-mon-de-cho-chua/