Trích từ Dân Chúa

Danh tánh một số vị tham dự đối thoại liên tôn tại Abu Dhabi

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//danh-tanh-mot-so-vi-tham-du-doi-thoai-lien-ton-tai-abu-dhabi/