Trích từ Dân Chúa

Đan viện Xitô được tái lập tại miền đông Đức sau 200 năm

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dan-vien-xito-duoc-tai-lap-tai-mien-dong-duc-sau-200-nam/