Trích từ Dân Chúa

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Ý đào tẩu

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//dai-su-bac-trieu-tien-tai-y-dao-tau/