Trích từ Dân Chúa

Đại Hoả ở Bắc California gây nhiều tử vong - Toà Thánh gửi thư phân ưu

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//dai-hoa-o-bac-california-gay-nhieu-tu-vong-toa-thanh-gui-thu-phan-uu/