Trích từ Dân Chúa

Cuộc Họp Thường Niên Tuyên úy Đoàn VN Úc Châu

Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB

URL: http://danchuausa.net//cuoc-hop-thuong-nien-tuyen-uy-doan-vn-uc-chau/