Trích từ Dân Chúa

Cuộc đời của Adrienne von Speyr, một phụ nữ hiện đại với những trải nghiệm thiêng liêng về Bí tích Hòa giải

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cuoc-doi-cua-adrienne-von-speyr-mot-phu-nu-hien-dai-voi-nhung-trai-nghiem-thieng-lieng-ve-bi-tich-hoa-giai/