Trích từ Dân Chúa

Cuộc đi bộ vì sự sống tại Pháp được ĐTC ủng hộ

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//cuoc-di-bo-vi-su-song-tai-phap-duoc-dtc-ung-ho/