Trích từ Dân Chúa

Của cải thế gian có khả năng lôi cuốn và nô lệ hóa con người

Lệ Hằng, FMA

URL: http://danchuausa.net//cua-cai-the-gian-co-kha-nang-loi-cuon-va-no-le-hoa-con-nguoi/