Trích từ Dân Chúa

Công bố văn kiện Tòa Thánh về thể thao

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//cong-bo-van-kien-toa-thanh-ve-the-thao/