Trích từ Dân Chúa

Con Thiên Chúa làm người có một gia phả

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//con-thien-chua-lam-nguoi-co-mot-gia-pha/