Trích từ Dân Chúa

Con Đường Tự Hủy Của Đức Giê-Su Là Qua Đau Khổ Vào Vinh Quang

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//con-duong-tu-huy-cua-duc-giesu-la-qua-dau-kho-vao-vinh-quang/