Trích từ Dân Chúa

Comitium Lào Cai – Yên Bái : Gặp mặt ngày Tổng Hội Thường Niên

Lm Nguyễn Văn Thành

URL: http://danchuausa.net//comitium-lao-cai-yen-bai-gap-mat-ngay-tong-hoi-thuong-nien/