Trích từ Dân Chúa

Có thẩm quyền là vì cảm thương, gần gũi và nhất quán

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net//co-tham-quyen-la-vi-cam-thuong-gan-gui-va-nhat-quan/