Trích từ Dân Chúa

CN 23 TN B: Có 3 thứ điếc

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net//cn-23-tn-b-co-3-thu-diec/