Trích từ Dân Chúa

CN 20B: Của ăn mà ai cũng thoả mãn

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net//cn-20b-cua-an-ma-ai-cung-thoa-man/