Trích từ Dân Chúa

Chuyện lạ các thánh: vì ngã vào đống phân mà nên thánh

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//chuyen-la-cac-thanh-vi-nga-vao-dong-phan-ma-nen-thanh/