Trích từ Dân Chúa

Chuyên gia giải độc ngoại giao Miến Điện được cử làm tân đại sứ cạnh Tòa Thánh

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//chuyen-gia-giai-doc-ngoai-giao-mien-dien-duoc-cu-lam-tan-dai-su-canh-toa-thanh/