Trích từ Dân Chúa

Chuyện có thật: Rắn cũng biết đến tôn kính Mẹ Chuá Trời

Biển Đức Phan Anh

URL: http://danchuausa.net//chuyen-co-that-ran-cung-biet-den-ton-kinh-me-chua-troi/