Trích từ Dân Chúa

Chuẩn bị lễ an táng ĐGM Dương Minh Chương, Hong Kong

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//chuan-bi-le-an-tang-dgm-duong-minh-chuong-hong-kong/