Trích từ Dân Chúa

Chúa Về TrờI Trao Sứ Mệnh Loan Báo Tin Mừng Cho Hội Thánh

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//chua-ve-troi-trao-su-menh-loan-bao-tin-mung-cho-hoi-thanh/