Trích từ Dân Chúa

Chúa Thánh Thần Trong 7 Bí Tích

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net//chua-thanh-than-trong-7-bi-tich/