Trích từ Dân Chúa

Chúa Thánh Thần là cội nguồn của sự thánh thiện

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net//chua-thanh-than-la-coi-nguon-cua-su-thanh-thien/