Trích từ Dân Chúa

Chúa Nhật II Phục Sinh B

Lm Jude Siciliano, OP

URL: http://danchuausa.net//chua-nhat-ii-phuc-sinh-b/