Trích từ Dân Chúa

Chúa Nhật 23 A: Ba phương án

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net//chua-nhat-23-a-ba-phuong-an/