Trích từ Dân Chúa

Chúa Nhật 22 B TN: Sạch – Dơ

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net//chua-nhat-22-b-tn-sach-do/