Trích từ Dân Chúa

Chúa Giêsu xây dựng cộng đoàn

Lm Jude Siciliano, OP

URL: http://danchuausa.net//chua-giesu-xay-dung-cong-doan/