Trích từ Dân Chúa

Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//chua-giai-thich-kinh-thanh-va-be-banh/