Trích từ Dân Chúa

Chu toàn sứ mệnh giới thiệu Chúa cho tha nhân

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//chu-toan-su-menh-gioi-thieu-chua-cho-tha-nhan/